Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO.


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zakład Usług Pogrzebowych Małgorzata Szczepańczyk z siedzibą przy ul. Prosta 16/18, 87-100 Toruń,  posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 956 104 31 93,  tel.  +48 56 622 61 46, e-mail: biuro@szczepanczyk.com.pl (dalej również jako Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk).

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@szczepanczyk.com.pl

3. Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
i. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
iii. marketingu usług Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk
iv. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
v. optymalizacji oferowanych usług i produktów,
vi. obsługi Klientów,
vii. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
viii. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.szczepanczyk.com.pl
b. w celu wykonania umów zawieranych przez Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk  lub nawiązaniu współpracy z Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk jako administratora danych,
b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,
c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa,
d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych,
e. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana/Pani preferencji zawodowych i ustalenia czy Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk posiada wolne stanowiska odpowiadające Twoim preferencjom.

7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk monitoringu wizyjnego na terenie zakładu Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk, informujemy, że Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres: Zakład Usług Pogrzebowych Małgorzata Szczepańczyk z siedzibą przy ul. Prosta 16/18, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@szczepanczyk.com.pl

9. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

12. Przebywając na terenie zakładu Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

13. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: Zakład Usług Pogrzebowych Małgorzata Szczepańczyk z siedzibą przy ul. Prosta 16/18, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@szczepanczyk.com.pl

14. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres Zakład Usług Pogrzebowych Małgorzata Szczepańczyk z siedzibą przy ul. Prosta 16/18, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@szczepanczyk.com.pl

15. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

16. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub wykonanie usługi.
Image

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt. 8.00 do 16.00

Siedziba firmy

Toruń, ul. Prosta 16/18

Biuro obsługi klienta

Toruń, ul. Kościuszki 56

Dom pogrzebowy

Toruń, ul. Nieszawska 33 G

Kaplica

Toruń, ul. Bażyńskich 19

Kontakt biuro

Kontakt 24h