Gdy odchodzi ktoś bliski...

W tej smutnej chwili, gdy odchodzi osoba bliska naszemu sercu, staramy się, by organizacja pochówku przebiegała w sposób godny i profesjonalny. Śmierć najbliższej, ukochanej osoby jest ciężkim przeżyciem i często nas zaskakuje. Jest to trudny okres dla rodziny albowiem nie każdy jest na siłach, aby wszystko załatwić samemu, uporać się ze żmudną organizacją, formalnościami, wyborem trumny i ustaleniem obrządku kościelnego.

Zakład Pogrzebowy Szczepańczyk pomoże Państwu przejść przez wszystkie formalności i wesprze w przygotowaniu pięknej uroczystości pogrzebowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, który ułatwi Państwu poczynienie pierwszych kroków w tej trudnej sytuacji. W przypadku wątpliwości , służymy Państwu pomocą. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Poradnik

Udając się do naszego zakładu – prosimy zabrać ze sobą:

Akt zgonu

Dowód osobisty

członka rodziny

Legitymację

emeryta/rencisty

Dokumenty zw.

z miejscem na cmentarzu

Ubrania dla

zmarłego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

Telefon: 56 678 10 08

Zasiłek pogrzebowy z ZUS - Komu przysługuje?

Komu przysługuje zasiłek z ZUS:

 

• członkowi rodziny,

• pracodawcy,

• domowi pomocy społecznej,

• gminie,

• powiatowi,

• osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,

• osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

• małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,

• rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,

• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

• dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

• inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

• rodzeństwo,

• dziadkowie,

• wnuki,

• osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek ZUS?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,

2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,

3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,

4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

9. osoby, która pobierała rentę socjalną,

10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11,

13. osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Uwaga!  Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wysokość zasiłku i wymagane dokumenty.

Wysokość zasiłku pogrzebowego:

 

• członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;

• osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

 

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku:

 

1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).

2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Uwaga! Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Biuro Zakładu Pogrzebowego Szczepańczyk - Toruń, ul. Prosta 16/18

KONTAKT 24h: 56 622 61 46

Wszelkie prawa zastrzeżone

|

Polityka prywatności - RODO

|

Klauzula informacyjna

|

Polityka plików cookie

|

Projekt i realizacja:

Nest Prime